VIP-klasa.pl: Interesy na Wschodzie

Tłumaczenia

Kontrahenci

Eksport

Import

Witryna rosyjska

Kontakt

BY

PL

RU

USŁUGI

Tłumaczenia na rosyjski
i białoruski

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia stron www

Kontrahenci na Wschodzie

Przedstawiciele handlowi

Kontakty z kontrahentem

Rada miasta w Gdańsku. © Valery, 2012 r.

Eksport do Rosji, Białorusi

Dostawa towarów

Reklama na Wschodzie

Rejestracja firmy

Import ze Wschodu

Poszukiwanie producentów

Witryna www na Wschodzie

Domeny BY, RU, UA

Pozycjonowanie

Hosting

INFORMACJE

Kurs rubla i hrywny

ARTYKUŁY

Wybór nazwy domeny

Pozycjonowanie stron www

Rejestracja osób prawnych

DZIAŁ ROSYJSKI

Katalog polskich stron www

VIP-klasa.plRejestracja osób prawnych w Rosji

PAŃSTWOWA REJESTRACJA OSÓB PRAWNYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

W artykule będzie mowa o rejestracji firm w Rosji. W tym artykule są identyczne określenia „osoba prawna”, „podmiot gospodarczy”, „firma”, „przedsiębiorstwo”, „małe przedsiębiorstwo”. Wszystkie kwestie (wybór nazwy dla firmy, przygotowanie dokumentów w celu rejestracji przedsiębiorstwa) omówione dla przypadku rejestracji Spółki z o.o. (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jak najbardziej znaną formy tworzenia osób prawnych. Rejestracja przedsiębiorstw w innych formach prawnych (Spółka akcyjna, Spółka komandytowa, itp.) różni się nieznacznie. Jako przykład przedstawiono dokumenty prezentowane w instytucji rejestrującej — Międzyregionalną Inspekcję Federalnej Służby Podatkowej nr 1 w Obwodzie Kaliningradzkim, w przypadku gdy założycielami Spółki z o.o. są cudzoziemcy — obywatel zagraniczny i polska osoba prawna.

Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej o państwowej rejestracji podmiotów gospodarczych

Ustawodawstwo Rosji, określające tryb rejestracji przedsiębiorstw, łączy w sobie przepisy Kodeksu Cywilnego Rosji, ustawy federalnej „O państwowej rejestracji osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych”, a także wydawanych zgodnie z nimi innych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pozarządowe podmioty komercyjne mogą być założone w formie prawnej spółek osobowych i kapitałowych, jak również w formie spółdzielni produkcyjnych. Spółki osobowe mogą być tworzone w formie spółki komandytowej lub spółki, prawie identycznej spółce jawnej, uwzględniającej w polskim prawie. Spółki kapitałowe mogą być tworzone w formie spółki akcyjnej (S.A.), oraz spółki z ograniczoną (Spółka z o.o.) lub dodatkową odpowiedzialnością. Z kolei spółki akcyjne mogą być otwarte lub zamknięte, w zależności od tego, czy mogą do nich poza założycielami przystąpić osoby trzecie.

Organem uprawnionym do państwowej rejestracji podmiotów gospodarczych jest Federalna Służba Podatkowa. Jako miejsce rejestracji przedsiębiorstwa uważa się administracyjne-terytorialna jednostka, na której terytorium znajduje się siedziba firmy, tj. adres lokalizacji stale działającego organu osoby prawnej. Termin rejestracji — do 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów.

Etapy rejestracji firmy w Rosji

Procedura rejestracji nowego przedsiębiorstwa obejmuje kilka etapów: opracowanie statutu spółki, wybór nazwy firmy, potwierdzenie adresu siedziby firmy, opłatę kapitału zakładowego i wybór banku, przygotowanie i złożenie dokumentów, niezbędnych dla państwowej rejestracji przedsiębiorstwa.

Opracowanie statutu spółki

Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością — jedyny dokument założycielski Spółki z o.o. (jednak komplet dokumentów, niezbędnych dla państwowej rejestracji, nie ogranicza się tylko do statutu). Statut przedsiębiorstwa musi być, po pierwsze, zgodnym ustawodawstwu rosyjskiemu, po drugie w maksymalnym stopniu odpowiadać potrzebom założycieli (uczestników) i chronić ich interesy.

Statut Spółki z o.o. musi zawierać następujące informacje o osobie prawnej:

 • pełną (skróconą) nazwę firmy;
 • adres siedziby;
 • informacje o wysokości kapitału zakładowego spółki;
 • prawa i obowiązki wspólników;
 • dane o trybie przechowywania dokumentów spółki i sposobie udostępnienia informacji wspólnikom, a także innym osobom, itp.

Przy opracowywaniu statutu osoby prawnej, uwzględnia się skład spółki (osoby fizyczne czy prawne), relacje pomiędzy założycielami, a także utrwalają się normy, które zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, mogą być w całości lub w pewnym stopniu określone w statucie, w tym takie kwestie jak (chodzi o statut Spółki z o.o.):

 • informacje na temat składu i kompetencji wykonawczych i kontrolnego organów spółki, zasady podejmowania przez nich decyzji;
 • możliwość wyjścia wspólnika ze spółki;
 • ustalenie obowiązku uczestników na wprowadzanie dodatkowych wpłat w majątek spółki;
 • możliwość przyjęcia w spółkę innych uczestników;
 • możliwość przyjęcia w spółkę spadkobierców (następców) uczestników;
 • ustalenie prawa pierwokupu udziału (części udziału) przez wspólników, w tym za określoną w statucie cenę;
 • ograniczenie maksymalnego rozmiaru udziału wspólnika;
 • ustalenie większej, niż określono przepisami prawa, liczby głosów na Zgromadzeniu wspólników spółki w szeregu kwestii, w tym przy podejmowaniu decyzji o zwiększeniu kapitału zakładowego, o wyrażeniu zgody na zastaw udziału wspólnika, o zmianę postanowień statutu, itd.

Zaleca się odbić w statucie rodzaje działalności spółki, wybór których należy dokonać zgodnie z kodami klasyfikacji działalności gospodarczej, które są umieszczane również w jednym z arkuszy oświadczenia o państwowej rejestracji spółki (formularz P11001).

Wybór nazwy firmy

Zgodnie z rosyjskim prawem, podmiot gospodarczy musi działać pod własną nazwą firmy, która zawiera określenie organizacyjne-prawnej formy podmiotu, i bezpośrednio nazwę własną firmy, na przykład: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Firma”. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć skróconą nazwę w języku rosyjskim (na przykład, Spółka z o.o. „Firma”), a także może mieć pełną i skróconą nazwę w języku obcym (na przykład Firma Limited liability company — pełna, a Firma LLC — skrócona nazwa firmy w języku angielskim).

Po rejestracji osoby prawnej i dokonaniu wpisu nazwy firmy do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (analogicznie polskiego KRS), danemu podmiotowi przysługuje wyłączne prawo korzystania z danej nazwy. Z tego wynikają odpowiedzi na pytania typu: „Jak opatentować nazwę firmy?”, „Jak zarejestrować nazwę firmy?”. Nie jest wymagana żadna dodatkowa rejestracja nazwy firmy po państwowej rejestracji spółki i wprowadzeniu informacji o firmie do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. Jednak należy mieć na uwadze, że wyłączne prawo działa na nazwę firmy w całości, a nie na nazwę własną, która jest tylko częścią nazwy firmy. Na przykład, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Firma”, Spółka akcyjna „Firma” i Spółka komandytowa „Firma” — różne nazwy firm i ochronie prawnej podlega każda z nich, a nazwę własną „Firma” może używać każda z tych osób prawnych. Ponadto, wyłączne prawo na firmę zarejestrowaną w Rosji jest ważne tylko na terenie Federacji Rosyjskiej, i tylko w stosunku do tych rodzajów działalności gospodarczej, które realizuje osoba prawna.

Jak widać, obowiązujące ustawodawstwo Rosji słabo chroni nazwę firmy przedsiębiorstwa. W związku z czym jest możliwa rejestracja różnych organizacji komercyjnych pod tą samą nazwą własną, ale w różnych formach organizacyjnych (np. Spółka z o.o. „Firma”, Spółka komandytowa „Firma”, Spółdzielnia produkcyjna „Firma”, itd.). Ponadto, w Rosji mogą być zarejestrowane i legalnie pracować dwa, trzy lub więcej podmioty komercyjne pod taką samą nazwą firmy (np. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Firma”), ale prowadzące różne rodzaje działalności.

W każdym przypadku należy dążyć do indywidualizacji firmy. W tej sytuacji polecam zrealizować wybór oryginalnej nazwy firmy, której jeszcze nikt nie używa, a także zarejestrować wolne nazwy domen w rosyjskich strefach .RU, .SU i РФ, które pokrywają się z nazwą tworzonego podmiotu gospodarczego. Rejestrując po raz pierwszy nową i oryginalną nazwę firmy, w przyszłości można wykluczyć użycie tej nazwy przy wykonywaniu innymi podmiotami gospodarczymi tych samych lub podobnych rodzajów działalności. Jednocześnie rejestracja nazwy domen pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo założenia osób prawnych w innych organizacyjne-prawnych formach ale z taką samą nazwą własną. Tak dla innych podmiotów gospodarczych będzie niemożliwe tworzenie strony internetowej, nazwa domeny której w rosyjskim segmencie Internetu zbiegałaby się z nazwą firmy. Obecnie taka sytuacja jest uważana za znaczący negatywny czynnik, a wielu w tej sytuacji raczej zdecydują się na wybór innej nazwy dla swojej spółki. W celu ochrony i wzmocnienia prawa na nazwę firmy należy wykorzystać wszystkie dostępne środki, których szczegółowy opis wykracza poza zakres przeglądu niniejszego artykułu.

Potwierdzenie adresu siedziby firmy

Przed złożeniem dokumentów na rejestrację osoby prawnej, należy potwierdzić adres, pod którym będzie znajdować się stale działający organ podmiotu. W tym celu należy przedstawić urzędowi rejestrującemu pismo gwarancyjne o zawarciu po rejestracji przedsiębiorstwa umowy najmu lokalu niemieszkalnego, lub kupić taki lokal na własność.

Należy zauważyć, że organy rejestrujące podczas rozpatrywania wniosku o rejestrację spółki, weryfikują za pomocą bazy adresów masowej rejestracji podmiotów gospodarczych adres, podawany jako adres lokalizacji przedsiębiorstwa, i w razie wykrycia kilku rejestracji pod tym samym adresem, nastąpi odmowa państwowej rejestracji osoby prawnej.

Opłata kapitału zakładowego. Wybór banku

Jak wiadomo, kapitał zakładowy określa minimalny rozmiar własności osoby prawnej, gwarantujący interesy wierzycieli danego podmiotu gospodarczego. Ustawodawstwo określa minimalny rozmiar kapitału zakładowego, który dla rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 10 000 rubli rosyjskich. Kapitał zakładowy musi być zapłacony pieniędzmi lub innym majątkiem. Ustawa określa, że w momencie państwowej rejestracji Spółki z o.o., jej kapitał zakładowy musi być opłacony przez założycieli nie mniej niż na połowę. Dlatego należy przed złożeniem dokumentów do rejestracji opłacić co najmniej połowę określonego założycielami kapitału zakładowego.

W celu opłaty kapitału zakładowego należy założyć w jakimś banku konto tymczasowe i na niego przelać środki na opłacenie kapitału zakładowego. Zwykle konto tymczasowe otwiera się w tym banku, gdzie po rejestracji osoba prawna zamierza otworzyć rachunek bankowy. W tym przypadku wszystkie środki z konta tymczasowego po rejestracji będą przekazane na rachunek rozliczeniowy firmy bez pobierania prowizji.

Trzeba zdecydować, w jakim banku będzie otwarte konto tymczasowe i po rejestracji, rachunek bankowy podmiotu gospodarczego. Kluczowymi parametrami do wyboru banku są:

 • ocena bezpieczeństwa wkładów w danym banku;
 • koszt otwarcia i prowadzenia rachunku w rublach rosyjskich;
 • koszty otwarcia i prowadzenia rachunków w walutach obcych;
 • koszt podłączenia usługi zdalnego dostępu do rachunku przez Internet;
 • koszty realizacji przelewów w walucie obcej, tzn. na rachunki kontrahentów z innych krajów..

Przygotowanie i złożenie dokumentów, niezbędnych dla państwowej rejestracji przedsiębiorstwa

Na podstawie wymogów prawa oraz zgodnie z normalną praktyką dla rejestracji Spółki z o.o. należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Wniosek o państwowej rejestracji osoby prawnej wg formularza P11001 (notarialnie poświadczony);
 • Protokół Zebrania założycieli spółki;
 • Statut (dwa egzemplarzy);
 • Wypis z rejestru zagranicznych osób prawnych lub inny równej mocy prawnej dowód statusu prawnego podmiotu zagranicznego, a także notarialnie poświadczone tłumaczenie określonego dokumentu na język rosyjski (w przypadku, gdy założycielem jest zagraniczna osoba prawna);
 • Pismo gwarancyjne o zamiarze zawarcia umowy najmu lokalu, albo dokument o prawie własności na lokal niemieszkalny, w którym będzie znajdować się stale działający organ wykonawczy spółki;
 • Dokument o uiszczeniu opłaty skarbowej (oryginał).

Przy utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również zawiera się Umowa w sprawie utworzenia Spółki z o.o. (wcześniej nazywana Umową założycielską Spółki z o.o.). Niektóre organy rejestrujące nie wymagają jej złożenia, jeśli podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia spółki znajdują odzwierciedlenie w protokole zgromadzenia założycieli. Jednak polecam dostarczyć do Inspekcji Podatkowej również i ten dokument. Umowa spółki jest ważnym dokumentem, określającym między innymi, zasady realizacji przez założycieli wspólnych działań w sprawie tworzenia spółki, wielkość kapitału zakładowego, rozmiar i wartości nominalne udziałów każdego ze wspólników, jak również rozmiar, zasady i terminy płatności udziałów w kapitale zakładowym. Jeżeli umowa w sprawie utworzenia będzie dostarczona do urzędu, zostanie ona przyjęta i będzie przechowywana w organie rejestrującym, który wystąpi jako depozytariusz dokumentów, dotyczących rejestracji osoby prawnej.

Wymagane sporządzanie dokumentów w języku rosyjskim. Ich przygotowanie jest najbardziej krytyczną procedurą przy tworzeniu osoby prawnej. W szczególności dotyczy to wypełniania oświadczenia — formularza P11001. Można powiedzieć, że nieprzestrzeganie regulaminu wypełnieniu formularza P11001, a także literówki i niedokładne informacje z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do odmowy rejestracji państwowej przedsiębiorstwa. Przy tym zapłacona za rozpatrzenie wniosku skarbowa opłata nie podlega zwrotowi, jak również nikt nie kompensuje straty czasu i sił na przygotowanie i złożenie dokumentów. W przypadku odmowy państwowej rejestracji, całą procedurę trzeba będzie zacząć od początku.

Można pobrać formularz P11001, przeze mnie przygotowany wzór wypełnienia formularza P11001 gdy założycielami Spółki zoo są obywatel zagraniczny i zagraniczna osoba prawna. Oświadczenie stanowi wielostronicowy dokument określający niezbędne informacje o tworzonej osobie prawnej, o założycielach i wnioskodawcach, a także o osobie, która po rejestracji będzie upoważniona do działania w imieniu osoby prawnej z urzędu, bez pełnomocnictwa. Należy wypełnić tylko te arkusze formularza P11001, które mają stosunek do tworzenia niniejszej osoby prawnej, innych arkuszy formularza nie wypełnia się, w skład wniosku nie dołącza się i nie numeruje się. Na polach, które nie wymagają wypełnienia, stawi się myślnik. Wniosek podpisuje się przez wnioskodawcę w obecności notariusza, który potwierdza podpis i zszywa dokument. Jako wnioskodawca przy państwowej rejestracji spółki może działać jeden z założycieli (w tym kierownik osoby prawnej — założyciela) lub każdy inny obywatel na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez założycieli.

W Protokole Zebrania założycieli Spółki z o.o. odbija się uchwała założycieli o tworzeniu podmiotu i wyniki głosowania w kwestiach założenia spółki, zatwierdzenia statutu, wyboru lub mianowania organów administracji, utworzenia komisji rewizyjnej (wyboru rewidenta) spółki, jeśli organy te są przewidziane statutem lub są wymagane zgodnie z prawem. Zwykle w protokole także odbite decyzje o wysokości kapitału zakładowego, wysokości i wartości nominalnej udziałów każdego uczestnika, zasady i termin płatności kapitału zakładowego, oświadczenie pieniężnej wyceny majątku przekazanego jako jego zapłata. W protokole należy także odbić decyzję o przyznaniu uprawnień jednemu ze wspólników lub osobie trzeciej do reprezentowania wspólników przy otwarciu tymczasowego rachunku w wybranym oddziale banku i również przy złożeniu dokumentów w celu państwowej rejestracji spółki.

Notarialnie poświadczone dokumenty które będą złożone do instytucji rejestrującej (oświadczenie na formularzu P11001, przetłumaczony na język rosyjski odpis z rejestru zagranicznych osób prawnych), zszywane są przez notariusza. Wszystkie inne dokumenty wielostronicowe należy numerować i zszyć samodzielnie, po czym poświadczyć podpisem osoby, która podczas państwowej rejestracji będzie występować jako wnioskodawca.

Opłata skarbowa za rejestrację osoby prawnej (4 000 rubli) także musi być poniesiona przez wnioskodawcę, informacje o którym odnotowuje się przez pracownika banku do dokumentu potwierdzającego zapłatę.

Szczegóły rejestracji przedsiębiorstw z zagranicznym kapitałem

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie rejestracji przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, założycieli-obcokrajowcy zastanawiają się, w jaki sposób założyć podmiot w Federacji Rosyjskiej żeby prowadzić handel w Rosji lub importować towary z Rosji. Wśród dostępnych opcji są między innymi tworzenie filii lub przedstawicielstwa zagranicznej firmy. Moim zdaniem, utworzenie przedstawicielstwa lub filii zagranicznej firmy będzie uzasadnione tylko w tym przypadku, jeśli na terenie Rosji planuje się wykonywać wyłącznie funkcje przedstawicielskie podmiotu zagranicznego. Rzecz w tym, że zdolność prawną filii lub przedstawicielstwa ustępuje zdolności osoby prawnej, a ponadto, rejestracja przedstawicielstw i filii firm zagranicznych stanowi bardziej złożony i kosztowny proces. W świetle powyższego, w przypadku zamiaru wykonywania w Rosji działalności gospodarczej, importu lub eksportu towarów do Rosji, należy zarejestrować osobę prawną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, i po rejestracji nowa organizacja będzie rezydentem Rosji i może korzystać ze wszystkich praw, przewidzianych dla rezydentów. Z jednej strony będzie to spółka zagraniczna, ponieważ utworzona przez cudzoziemców, z drugiej zaś strony będzie korzystać ze wszelkich praw, które należą się rosyjskim spółkom.

Zgodnie z obowiązującym prawem Rosji, założyć podmiot komercyjny (tzn. prowadzić biznes w Rosji) mogą zarówno rezydenci Federacji Rosyjskiej — osoby fizyczne i osoby prawne, a również i nierezydenci. Jednak w przypadku założenia firmy, na przykład Spółki z o.o., przez nierezydentów, bardziej skomplikowany jest proces rejestracji, w tym tworzenie kapitału zakładowego, sporządzenie dokumentów i ich dostarczenie do instytucji rejestrującej.

Jak wspomniano powyżej, dokumenty przedstawiane do państwowej rejestracji, powinny być sporządzone w języku rosyjskim. Co więcej, wypełnienie wniosku o rejestracji powinno być przygotowane poprawnie i starannie, specjalista ds. rejestracji firm musi dołożyć maksimum uwagi podczas wypełniania wniosku o rejestracji Spółki z o.o.

Jeśli chodzi o rejestracje Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jedynym dokumentem założycielskim takiej osoby prawnej zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest statut. Zaleca się skorzystać z pomocy fachowca w sprawie rejestracji, który potrafi napisać statut w języku rosyjskim i udzieli konsultację we wszystkich kwestiach, dotyczących rejestracji przedsiębiorstwa. Statut musi być zgodny z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej i uwzględniać interesy założycieli firmy.

Inne dokumenty (protokół zebrania założycieli, umowa spółki itp.), teoretycznie mogą być realizowane w języku obcym, jednak w tym przypadku wraz z dokumentem musi być prezentowane notarialnie poświadczone tłumaczenie na język rosyjski. Ponadto, w razie potrzeby, dokumenty powinny zostać zalegalizowane w ustalonym trybie przez apostille. Ze względu na trudności, drożyznę, duże nakłady czasu, a także wzrost ryzyka odmowy państwowej rejestracji, polecam złożyć dokumenty, wykonane w języku rosyjskim. Wyjątkiem mogą być tylko odpis z rejestru zagranicznych osób prawnych i pełnomocnictwo. Jednak i w tym przypadku dokumenty muszą być przetłumaczone na język rosyjski, notarialnie poświadczone i, w razie potrzeby, zalegalizowane.

Rosyjskie ustawodawstwo bankowe przewiduje cały szereg przepisów które określają możliwość dokonania płatności w zależności od tego, czy zleceniodawca lub odbiorca środków jest rezydentem Federacji Rosyjskiej. Z tego powodu, w niektórych bankach mogą pojawić się problemy przy otwarciu bankowego rachunku dla opłaty kapitału zakładowego przez nierezydentów — założycieli nowo tworzonej osoby prawnej, a także przy otwarciu rachunku bankowego w przypadku, gdy kierownikiem organizacji jest cudzoziemiec. Ponadto, otwarcie tymczasowego i rozliczeniowego rachunku wiąże się z koniecznością złożenia wielkiego wykazu dokumentów, które w przypadku tworzenia firmy przez cudzoziemców, muszą być należycie poświadczone i, w razie potrzeby, zalegalizowane. O otwarciu rachunku rozliczeniowego należy poinformować Inspekcję Podatkową, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Emerytalny.

Jeśli firma zatrudnia obywateli innych państw (w tym do pracy jako dyrektor), ci obywatele, jak również podmiot, muszą uzyskać pozwolenie. Niespełnienie tego warunku spowoduje nałożenie na przedsiębiorstwo i pracownika poważnej kary. Zgodnie z umowami międzynarodowymi Federacji Rosyjskiej, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców — obywateli Białorusi i Kazachstanu.

Po rejestracji przedsiębiorstwa

Rejestracja osoby prawnej — sprawa odpowiedzialna, wymagająca starannego przygotowania dokumentów i wysokiej kwalifikacji specjalisty, który będzie się tym zajmować. Jednak po rejestracji firmy wielu innych czynników będzie wpływać na działalność przedsiębiorstwa. Założycielom, a w szczególności kierownikowi, od pierwszych dni po rejestracji firmy należy podejmować działania mające na celu optymalizację działań podmiotu.

W ciągu pięciu dni od dnia wpisu do ewidencji w urzędzie podatkowym (realizowane jest podczas rejestracji), może być złożony wniosek o przejściu firmy na uproszczony system opodatkowania. Jak wiadomo, system uproszczony zakłada zapłatę jednego podatku zamiast kilku federalnych i lokalnych podatków, przy czym organizacje, które przeszły na uproszczony system opodatkowania, zwolnione są z obowiązku prowadzenia rachunkowości. W większości przypadków wybór uproszczonego systemu opodatkowania jest uzasadniony dla nowo powstałej organizacji.

Należy otworzyć rachunek rozliczeniowy w banku. Jeśli planuje się wykonywać działalność gospodarczą z udziałem podmiotów zagranicznych, wskazane jest, aby jednocześnie z rachunkiem rozliczeniowym w rublach, otworzyć rachunki walutowe w dolarach i euro. Bankowe ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej trudno nazwać liberalnym. Do licznych ograniczeń przewidzianych w ustawach, dodane przepisy prawne banków, w wyniku czego tylko dla otwarcia rachunku rozliczeniowego konieczne jest przedstawienie około 20 dokumentów, w tym formularzy, kopii założycielskich dokumentów i aktów wewnętrznych podmiotu gospodarczego.

Od razu po rejestracji należy odwiedzić Terytorialny Organ Federalnej Służby Statystyki w celu uzyskania statystycznych kodów osoby prawnej, o otwarciu rachunku rozliczeniowego należy zawiadomić Inspekcję Podatkową, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Emerytalny. Jeśli w spółkę zostaje przyjęty do pracy (w tym w charakterze dyrektora osoby prawnej) cudzoziemiec, należy powiadomić o tym i uzyskać zezwolenie w paszportowo-wizowej służbie. Nieprzestrzeganie tych nakazów może spowodować nałożenie kary na nowo utworzony podmiot gospodarczy, co byłoby dla niego słabym startem. W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji osoby prawnej i udanego rozpoczęcia działalności gospodarczej, proponuję skorzystać z usługi „Rejestracja firmy w Rosji” i „Kierownik przedsiębiorstwa”.

Valery, VIP-klasa.pl

07.05.2012 r.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2010-2017. VIP-klasa.pl